Tin tức mới

[XP] Kiểm thử Chấp nhận

AcceptanceTest

Kiểm thử Chấp nhận (acceptance test) được tạo ra từ user story (yêu cầu người dùng). Trong một phân đoạn, những user story được chọn trong buổi họp lập kế hoạch phân đoạn sẽ được chuyển thành các kiểm thử chấp nhận. Khách hàng xác định kịch bản để kiểm thử xem một user story đã được triển khai đúng chưa. Mỗi user story có thể có một hay nhiều kiểm thử chấp nhận, hoặc bất cứ điều gì để có thể đảm bảo các tính năng hoạt động tốt.

Kiểm thử chấp nhận là kiểm thử hệ thống hộp đen (black box). Mỗi một kiểm thử chấp nhận đại diện cho một số kết quả được mong đợi từ hệ thống. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của các kiểm thử chấp nhận và xem xét kết quả để quyết định kiểm thử thất bại nào có độ ưu tiên cao nhất. Kiểm thử chấp nhận cũng được sử dụng như kiểm thử hồi quy trước khi một sản phẩm được phát hành.

Một user story không được coi là hoàn thành cho đến khi vượt qua các bài kiểm thử chấp nhận. Điều này có nghĩa rằng các kiểm thử chấp nhận mới phải được tạo ra sau mỗi phân đoạn hoặc nhóm phát triển sẽ báo cáo là không có tiến triển nào thêm.

Đảm bảo chất lượng (QA) là một phần rất quan trọng trong XP. Trong một vài dự án, QA được thực hiện bởi một nhóm riêng biệt, trong khi những dự án khác nhóm QA khác sẽ được tích hợp vào cùng với nhóm phát triển. Trong cả hai trường hợp này, XP đòi hỏi việc phát triển phải có mối quan hệ chặt chẽ với đảm bảo chất lượng.

Kiểm thử chấp nhận nên tự động để họ có thể chạy chúng thường xuyên. Kết quả của các kiểm thử được công khai cho nhóm phát triển biết. Nhóm phát triển có trách nhiệm thu xếp thời gian trong mỗi phân đoạn để sửa chữa một số kiểm thử thất bại.

Tên “Kiểm thử Chấp nhận” đã được thay đổi từ “kiểm thử chức năng”. Tên này hay hơn bởi nó gợi lại mục đích, là để đảm bảo rằng một yêu cầu của khách hàng đã được đáp ứng và hệ thống có thể chấp nhận.

Nguồn XP

Người dịch: Bạch Hổ |  Biên tập: Phạm Anh Đới


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.