Tin tức mới

Day: September 21, 2013

Các nguyên tắc và giá trị trong Agile

Tác giả: Jeff Sutherland | Nguồn: msdn.microsoft.com Phát triển Linh hoạt (Agile Development) làm một thuật ngữ có nguồn gốc từ Tuyên Ngôn Phát triển Phần mềm Linh hoạt (Manifesto for Agile Software Development – Tuyên ngôn Agile), tuyên ngôn này được soạn thảo năm 2001 bởi một nhóm gồm các nhà sáng tạo Scrum, Extreme Programming (XP), […]

Read More