Tin tức mới

Day: June 16, 2017

HTTP Request

Một HTTP client (máy khách) gửi một HTTP request (yêu cầu) lên server (máy chủ) nhờ một thông điệp có định dạng như sau: Một dòng Request-line Không có hoặc có thêm các header (General|Request|Entity) theo sau bởi một ký hiệu CRLF (carriage return line feed – báo hiệu trở về đầu dòng tiếp theo) […]

Read More