Tin tức mới

Author: admin

Hàm

Chương 6 – Hàm(Tiếp**)

Tổ chức được mã nguồn dưới dạng các đơn vị để dễ quản lí và có thể tái sử dụng được 10. Bài kiểm tra Câu 1: Đâu là định nghĩa đúng về một hàm trong JavaScript? function.FunctionName() function = FunctionName() new FunctionName() function FunctionName() Câu 2: Gọi hàm có tên là myFunction() như thế […]

Read More
HÀM

Chương 6 – Hàm( Tiếp *)

Tổ chức được mã nguồn dưới dạng các đơn vị để dễ quản lí và có thể tái sử dụng được 7. Hàm đệ quy Hàm đệ quy (recursive) là hàm mà có thực hiện lời gọi đến chính nó. Loại hàm này được sử dụng phổ biến trong những tình huống mà chúng ta […]

Read More
chương 3 (Tiếp) cấu trúc điều kiện

Chương 3 (Tiếp) Cấu trúc điều kiện

Trước: Chương 3 – Câu lệnh điều kiện 4. Cấu trúc điều kiện if-else Câu lệnh if Câu lệnh if được sử dụng để xem xét việc thực thi một thao tác nào đó dựa trên điều kiện hiện tại. Cú pháp: Câu lệnh if bao gồm một biểu thức điều kiện và một khối […]

Read More
Hàm

Chương 6 – Hàm(Tiếp)

Tổ chức được mã nguồn dưới dạng các đơn vị để dễ quản lí và có thể tái sử dụng được 4. Giá trị trả về của hàm Khi hàm kết thúc quá trình thực thi, nó có thể trả về giá trị cho nơi gọi hàm bằng cách sử dụng từ khóa return. Khi […]

Read More
Chuowgn 3 - Câu điều kiện

Chương 3 – Câu lệnh điều kiện

Điều khiển luồng thực thi của chương trình dựa vào một điều kiện nhất định 1. Mục tiêu Mô tả được các tình huống cần sử dụng câu lệnh điều kiện Trình bày được cú pháp của câu lệnh if-else Sử dụng được câu lệnh if để lựa chọn thực thi một khối lệnh Sử […]

Read More
Hàm

Chương 6 – Hàm

Tổ chức được mã nguồn dưới dạng các đơn vị để dễ quản lí và có thể tái sử dụng được 1. Mục tiêu Trình bày được khái niệm và mục đích của hàm Trình bày được cú pháp khai báo hàm Trình bày được cú pháp gọi hàm Giải thích được tham số của […]

Read More
Câu lệnh lặp tiếp

Chương 4 – Câu lệnh lặp (Tiếp**)

Thực hiện các thao tác lặp đi lặp lại nhiều lần dựa vào các điều kiện nhất định. 11. Bài tập Bài 1: Sinh bảng cửu chương Mô tả: Hãy viết một ứng dụng để in ra trang web một bảng cửu chương với giao diện như sau: Hướng dẫn: Bước 1: Tạo một trang […]

Read More
Câu lệnh lặp tiếp

Chương 4 – Câu lệnh lặp (Tiếp*)

Thực hiện các thao tác lặp đi lặp lại nhiều lần dựa vào các điều kiện nhất định. 10. Bài thực hành Bài 1: Sử dụng vòng lặp for Mục tiêu: Luyện tập sử dụng vòng lặp for. Mô tả: Viết chương trình hiển thị chuỗi “The number is N” 5 lần sử dụng vòng […]

Read More

Chương 1 – Nhập môn lập trình – Thuật toán

(Phần 1 – 7) 8. Thuật toán Khi chúng ta học lập trình thì không chỉ cần học một ngôn ngữ lập trình nào đó mà cần phải học tư duy giải quyết vấn đề. Khi đã có tư duy giải quyết vấn đề thì chúng ta có thể sử dụng các ngôn ngữ lập […]

Read More
Câu lệnh lặp tiếp

Chương 4 – Câu lệnh lặp (Tiếp)

Thực hiện các thao tác lặp đi lặp lại nhiều lần dựa vào các điều kiện nhất định. 7. Câu lệnh lặp lồng nhau Trong thực tế, có những trường hợp mà chúng ta cần có một thao tác lặp ở bên trong một thao tác lặp khác. Chẳng hạn như để vẽ một bàn […]

Read More