Khai báo biến trong JavaScript là một khía cạnh quan trọng của việc lập trình web. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn qua cách khai báo biến bằng các từ khóa như var, let, và const, cùng với một số mẹo hữu ích để làm cho mã nguồn của bạn dễ đọc và hiệu quả.

Khai báo biến trong JavaSript

Khai báo biến trong JavaSript

Giới thiệu khai báo biến trong JavaScript

Định nghĩa Khai Báo Biến trong JavaScript

Khai báo biến trong JavaScript là quá trình tạo ra và đặt tên cho một biến để lưu trữ thông tin. Biến có thể chứa các loại dữ liệu khác nhau như số, chuỗi, hoặc đối tượng, và chúng đóng vai trò quan trọng trong việc lập trình động và tương tác trang web.

Các Loại Biến

Trong JavaScript, có ba từ khóa chính để khai báo biến: var, let, và const.

 • var: Thường được sử dụng để khai báo biến với phạm vi toàn cục hoặc phạm vi hàm.
 • let: Được giới thiệu trong ES6 và thường được sử dụng để khai báo biến với phạm vi block-scoped (phạm vi khối).
 • const: Cũng giới thiệu trong ES6, const được sử dụng để khai báo một biến không thể được gán lại.

Cú Pháp Khai Báo Biến

Cách Sử Dụng var

Từ khóa var đã từng là cách duy nhất để khai báo biến trong JavaScript. Dưới đây là cú pháp cơ bản:

Tuy nhiên, var có nhược điểm liên quan đến phạm vi và hoisting, vì vậy thường không được khuyến khích sử dụng trong các dự án lớn.

Cách Sử Dụng let và const

let và const giải quyết một số vấn đề mà var gặp phải. let cho phép bạn gán lại giá trị cho biến, trong khi const đảm bảo rằng giá trị của biến không thể thay đổi sau khi được gán.

Ví Dụ Thực Tế

Khai Báo Biến Đơn Giản

Trong ví dụ này, chúng ta khai báo một biến playerName để lưu trữ tên của người chơi và một biến score để lưu điểm số.

Kết Hợp Biến với HTML và DOM

Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng biến để tương tác với HTML và DOM, tạo một thông điệp chào mừng và hiển thị nó trên trang web.

Quy tắc và Thực Hành Tốt Khai báo biến trong Javascript

 • Chọn const khi giá trị của biến không thay đổi.
 • Sử dụng let khi bạn cần gán lại giá trị cho biến.
 • Tránh sử dụng var trong các dự án mới để tránh các vấn đề với phạm vi và hoisting.

Mẹo và Tài liệu

Mẹo khi khai báo biến

 • Đặt Tên Biến Mô Tả: Đặt tên biến sao cho mô tả rõ ràng về nội dung hoặc mục đích của biến, giúp tăng độ đọc và hiểu mã nguồn.
 • Giữ Phong Cách Tuân Thủ:Thực hiện tuân thủ một phong cách khai báo biến nhất quán trong toàn bộ dự án, giúp mã nguồn dễ đọc và duy trì.

Tài liệu tham khảo

 • Mozilla Developer Network (MDN): Trang MDN JavaScript Guide là một nguồn tài nguyên đầy đủ về JavaScript, cung cấp hướng dẫn chi tiết và ví dụ.
 • ECMAScript Documentation: Đọc tài liệu chính thức từ ECMAScript để hiểu rõ hơn về các tiêu chuẩn của ngôn ngữ JavaScript.
 • JavaScript.info: JavaScript.info là một nguồn tài nguyên tổng hợp với giải thích sâu sắc và ví dụ minh họa.

Một số công cụ hữu ích

 • ESLint: Sử dụng ESLint để kiểm tra và đảm bảo rằng mã nguồn JavaScript của bạn tuân theo quy tắc lập trình và chuẩn mã hóa.
 • Browsers DevTools: Tận dụng công cụ nhà phát triển tích hợp trong trình duyệt để kiểm tra, gỡ lỗi, và theo dõi biến trong quá trình thực thi.

Khai báo biến không chỉ là một phần của ngôn ngữ lập trình JavaScript mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng ứng dụng web hiệu quả. Bằng cách áp dụng mẹo và tận dụng tài liệu, bạn có thể nâng cao kỹ năng lập trình và tạo ra mã nguồn dễ đọc, hiệu quả, và dễ bảo trì.