Tin tức mới

Tái cấu trúc

Tái cấu trúc mã nguồn: Chuẩn hóa mã

Chuyển các phương thức về lớp phù hợp hơn. Việc di chuyển phương thức giữa các lớp là công việc diễn ra thường xuyên trong tái cấu trúc. Việc di chuyển này giúp cho các lớp có kích thước phù hợp hơn, và các lớp ít phụ thuộc vào nhau mà khả năng hợp tác […]

Read More

Tái cấu trúc mã nguồn: Chia nhỏ mã nguồn

Tách phương thức: Tách từ một phương thức dài lấy một phương thức mới nhỏ hơn. Việc chia từ một phương thức dài thành nhiều phương thức nhỏ sẽ làm mã tốt hơn như: dễ hiểu, để bảo trì, dễ tái sử dụng hơn. Các bước: Tạo phương thức mới có tên phù hợp với […]

Read More

Tái cấu trúc mã nguồn: Trừu tượng hóa

Bao gói các trường của lớp để ép người dùng phải dùng thông các cách truy xuất dán tiếp như các phương thức. Việc bao gói dữ liệu giúp tăng tính an toàn của dữ liệu, che dấu dữ liệu, giúp cho lớp con có thể dễ dàng ghi đè các lấy dữ liệu. Các […]

Read More

Tái cấu trúc mã nguồn

Khái niệm Mỗi người có một khái niệm tái cấu trúc mã nguồn (code refactoring) khác nhau, và khi chuyển ngữ sang tiếng việt, thì việc tìm một thuật ngữ chính xác càng khó hơn. Ở đây tôi xin chuyển nghĩa từ refactoring thành tái cấu trúc và chọn định nghĩa của Martin Fowler: Tái […]

Read More