Thực hiện các thao tác lặp đi lặp lại nhiều lần dựa vào các điều kiện nhất định.

10. Bài thực hành

Bài 1: Sử dụng vòng lặp for

Mục tiêu:

Luyện tập sử dụng vòng lặp for.

Mô tả:

Viết chương trình hiển thị chuỗi “The number is N” 5 lần sử dụng vòng lặp for. Với N sẽ hiển thị từ 0 đến 5.

Hướng dẫn:

Bước 1: Phân tích 3 phần trong vòng lặp for

Khởi tạo: i = 0

Điều kiện: i < 5

Lệnh lặp lại: i = i + 1

Bước 2: Viết mã vòng lặp for

1.	let i;
2.	for (i = 0; i < 5; i++) {
3.	  text += "The number is " + i + "<br>";
4.	}

Lưu ý: biến i có thể được khởi tạo tại thời điểm khai báo, hoặc trong phần thân của vòng lặp.

Bước 3: Toàn bộ đoạn mã lệnh

1.	let text = "";
2.	let i;
3.	for (i = 0; i < 5; i++) {
4.	  text += "The number is " + i + "<br>";
5.	}
6.	document.getElementB yId("demo").innerHTML = text;

 Bước 4: Thực thi chương trình, quan sát kết quả.

 

Bài 2: Sử dụng vòng lặp for

Mục tiêu:

Luyện tập sử dụng vòng lặp for.

Mô tả:

Viết chương trình nhập vào một số bất kỳ lớn hơn 0. Tính tổng các phần tử từ 1 đến số vừa nhập vào.

Hướng dẫn:

Bước 1: Khai báo biến để lưu số vừa nhập vào

1.	let num = prompt("Enter your number: ");

Bước 2: Khai báo biến total và khởi tạo cho total giá trị ban đầu là 0, biến total dùng để lưu tổng.

1.	let total = 0;

Bước 3: Xây dựng các phần của vòng lặp for

Khởi tạo: let i = 1

Điều kiện: i <= num

Lệnh lặp lại: i += 1

1.	for (let i = 1; i <= num; i +=1) {
2.	  //phần thân vòng lặp thực hiện tính tổng
3.	}

Bước 4: Viết mã thực hiện tính tổng

1.	total = total + i;

Bước 5: Hiển thị kết quả

1.	alert(total);

Bước 7: Thực thi chương trình, quan sát kết quả.

Bài 3: Sử dụng vòng lặp while

Mục tiêu:

Luyện tập sử dụng vòng lặp while

Mô tả:

Viết chương trình nhận vào một số từ hộp thoại, việc nhập kết thúc khi người dùng nhập vào giá trị -1. Mỗi giá trị nhập được sẽ được hiển thị ra và thực hiện tính tổng các giá trị đó.

Hướng dẫn:

Bước 1: Khai báo biến num để lưu giá trị nhập vào từ hộp thoại.

1.	let num = prompt("Enter a number: ");

Bước 2: Khai báo biến total = 0, lưu tổng.

1.	let total = 0;

Bước 3: Phân tích vòng lặp

Điều kiện vòng lặp thực hiện: num != -1

Bước 4: Viết mã phần thân vòng lặp

1.	while( num != -1 ) {
2.	 num = prompt("Enter a number: ");
3.	 alert(number);
4.	 //phần code tính tổng
5.	 total += num;
6.	}

Bước 5: Hiển thị tổng

1.	alert("total:" + total);

Bước 6: Thực thi chương trình. Quan sát kết quả

Bài 4: Sử dụng vòng lặp while

Mục tiêu:

Luyện tập sử dụng vòng lặp while.

Mô tả:

Viết chương hình hiển thị thẻ <hr> theo độ rộng từ 1 đến 100. Kết quả sẽ được hiển thị như hình:

Hướng dẫn:

Bước 1: Phân tích vòng lặp while

Điều kiện vòng lặp thực hiện: Độ rộng thẻ hr <= 100

Vòng lặp thực hiện thế nào: Hiển thị thẻ hr với độ rộng bắt đầu từ 1 đến 100.

Bước 2: Viết vòng lặp while

1.	let i = 1;
2.	while (i < 100) {
3.	  //phân thân vòng lặp
4.	  document.write("<hr width = " + i + "%>");
5.	  i++;
6.	}

Bước 3: Chạy chương trình, quan sát kết quả.

Bài 5: Sử dụng vòng lặp do…while

Mục tiêu:

Luyện tập sử dụng vòng lặp do…while.

Mô tả:

Sử dụng vòng lặp do while để viết lại chương trình yêu cầu nhập các số từ 1 -> 10 ở ví dụ trong phần vòng lặp while.

Hướng dẫn:

Bước 1: Tạo file dowhilesample.html. Tạo thẻ <script> và viết các mã lệnh thực thi trong đó.

Bước 2: Tạo biến value để lưu giá trị người dùng nhập vào

1.	let value = null; 

Bước 3: Viết mã thực thi

1.	do {
2.	  value = prompt("Nhập vào số từ 1 -> 10");
3.	} while (value < 1 || value > 10); 

Bước 4: Hiển thị ra màn hình giá trị vừa nhập

1.	alert("Số bạn vừa nhập là " + value);

Bước 5: Thực thi chương trình. Quan sát kết quả.

Bài 6: Sử dụng vòng lặp lồng nhau

Mục tiêu:

Luyện tập sử dụng vòng lặp lồng nhau

Mô tả:

Chương trình hiển thị bảng với dữ liệu như sau

Hướng dẫn:

Bước 1: Phân tích vòng lặp sử dụng trong bài toán

Vòng lặp for ngoài dùng để in ra số dòng. Gồm 10 dòng. Do đó vòng lặp sẽ là:

1.	for (i = 1; i <= 10; i++)

Vòng lặp trong in ra giá trị từng cột trên mỗi dòng. Gồm 10 cột cho mỗi dòng:

1.	for (j = 1; j <= 10; j++)

Mỗi cột có giá trị bằng i * j.

Bước 2: Viết mã sử dụng vòng lặp for lồng nhau

1.	let sout;
2.	sout = "<table border='1' width='300' cellspacing='0' cellpadding='3'>"
3.	for (let i = 1; i <= 10; i++) {
4.	  sout = sout + "<tr>";
5.	  for (let j = 1; j <= 10; j++) {
6.	    sout = sout + "<td>" + i * j + "</td>";
7.	  }
8.	  sout = sout + "</tr>";
9.	}
10.	sout = sout + "</table>";
11.	document.write(sout);

Bước 3: Thực thi chương trình, quan sát kết quả.

Bước 4: Có thể thử nghiệm thay đổi mã trên với vòng lặp while lồng nhau

1.	let sout, i, j;
2.	sout = "<table border='1' width='300' cellspacing='0' cellpadding='3'>";
3.	i = j = 1;
4.	while (i <= 10) {
5.	  sout = sout + "<tr>";
6.	  while (j <= 10) {
7.	    sout = sout + "<td>" + i * j + "</td>";
8.	    j++;
9.	  }
10.	  sout = sout + "</tr>";
11.	  j = 1;
12.	  i++;
13.	}
14.	sout = sout + "</table>";
15.	document.write(sout);

Bước 5: Thực thi chương trình, quan sát kết quả.\

Xem tiếp>> Chuong 4 Bai tap

Có thể bạn quan tâm>> Cam nang lap trinh can ban danh cho nguoi moi bat dau