Tin tức mới

Chương 4 – Câu lệnh lặp (Tiếp*)

Câu lệnh lặp tiếp

Thực hiện các thao tác lặp đi lặp lại nhiều lần dựa vào các điều kiện nhất định.

10. Bài thực hành

Bài 1: Sử dụng vòng lặp for

Mục tiêu:

Luyện tập sử dụng vòng lặp for.

Mô tả:

Viết chương trình hiển thị chuỗi “The number is N” 5 lần sử dụng vòng lặp for. Với N sẽ hiển thị từ 0 đến 5.

Hướng dẫn:

Bước 1: Phân tích 3 phần trong vòng lặp for

Khởi tạo: i = 0

Điều kiện: i < 5

Lệnh lặp lại: i = i + 1

Bước 2: Viết mã vòng lặp for

1.	let i;
2.	for (i = 0; i < 5; i++) {
3.	  text += "The number is " + i + "<br>";
4.	}

Lưu ý: biến i có thể được khởi tạo tại thời điểm khai báo, hoặc trong phần thân của vòng lặp.

Bước 3: Toàn bộ đoạn mã lệnh

1.	let text = "";
2.	let i;
3.	for (i = 0; i < 5; i++) {
4.	  text += "The number is " + i + "<br>";
5.	}
6.	document.getElementB yId("demo").innerHTML = text;

 Bước 4: Thực thi chương trình, quan sát kết quả.

 

Bài 2: Sử dụng vòng lặp for

Mục tiêu:

Luyện tập sử dụng vòng lặp for.

Mô tả:

Viết chương trình nhập vào một số bất kỳ lớn hơn 0. Tính tổng các phần tử từ 1 đến số vừa nhập vào.

Hướng dẫn:

Bước 1: Khai báo biến để lưu số vừa nhập vào

1.	let num = prompt("Enter your number: ");

Bước 2: Khai báo biến total và khởi tạo cho total giá trị ban đầu là 0, biến total dùng để lưu tổng.

1.	let total = 0;

Bước 3: Xây dựng các phần của vòng lặp for

Khởi tạo: let i = 1

Điều kiện: i <= num

Lệnh lặp lại: i += 1

1.	for (let i = 1; i <= num; i +=1) {
2.	  //phần thân vòng lặp thực hiện tính tổng
3.	}

Bước 4: Viết mã thực hiện tính tổng

1.	total = total + i;

Bước 5: Hiển thị kết quả

1.	alert(total);

Bước 7: Thực thi chương trình, quan sát kết quả.

Bài 3: Sử dụng vòng lặp while

Mục tiêu:

Luyện tập sử dụng vòng lặp while

Mô tả:

Viết chương trình nhận vào một số từ hộp thoại, việc nhập kết thúc khi người dùng nhập vào giá trị -1. Mỗi giá trị nhập được sẽ được hiển thị ra và thực hiện tính tổng các giá trị đó.

Hướng dẫn:

Bước 1: Khai báo biến num để lưu giá trị nhập vào từ hộp thoại.

1.	let num = prompt("Enter a number: ");

Bước 2: Khai báo biến total = 0, lưu tổng.

1.	let total = 0;

Bước 3: Phân tích vòng lặp

Điều kiện vòng lặp thực hiện: num != -1

Bước 4: Viết mã phần thân vòng lặp

1.	while( num != -1 ) {
2.	 num = prompt("Enter a number: ");
3.	 alert(number);
4.	 //phần code tính tổng
5.	 total += num;
6.	}

Bước 5: Hiển thị tổng

1.	alert("total:" + total);

Bước 6: Thực thi chương trình. Quan sát kết quả

Bài 4: Sử dụng vòng lặp while

Mục tiêu:

Luyện tập sử dụng vòng lặp while.

Mô tả:

Viết chương hình hiển thị thẻ <hr> theo độ rộng từ 1 đến 100. Kết quả sẽ được hiển thị như hình:

Hướng dẫn:

Bước 1: Phân tích vòng lặp while

Điều kiện vòng lặp thực hiện: Độ rộng thẻ hr <= 100

Vòng lặp thực hiện thế nào: Hiển thị thẻ hr với độ rộng bắt đầu từ 1 đến 100.

Bước 2: Viết vòng lặp while

1.	let i = 1;
2.	while (i < 100) {
3.	  //phân thân vòng lặp
4.	  document.write("<hr width = " + i + "%>");
5.	  i++;
6.	}

Bước 3: Chạy chương trình, quan sát kết quả.

Bài 5: Sử dụng vòng lặp do…while

Mục tiêu:

Luyện tập sử dụng vòng lặp do…while.

Mô tả:

Sử dụng vòng lặp do while để viết lại chương trình yêu cầu nhập các số từ 1 -> 10 ở ví dụ trong phần vòng lặp while.

Hướng dẫn:

Bước 1: Tạo file dowhilesample.html. Tạo thẻ <script> và viết các mã lệnh thực thi trong đó.

Bước 2: Tạo biến value để lưu giá trị người dùng nhập vào

1.	let value = null; 

Bước 3: Viết mã thực thi

1.	do {
2.	  value = prompt("Nhập vào số từ 1 -> 10");
3.	} while (value < 1 || value > 10); 

Bước 4: Hiển thị ra màn hình giá trị vừa nhập

1.	alert("Số bạn vừa nhập là " + value);

Bước 5: Thực thi chương trình. Quan sát kết quả.

Bài 6: Sử dụng vòng lặp lồng nhau

Mục tiêu:

Luyện tập sử dụng vòng lặp lồng nhau

Mô tả:

Chương trình hiển thị bảng với dữ liệu như sau

Hướng dẫn:

Bước 1: Phân tích vòng lặp sử dụng trong bài toán

Vòng lặp for ngoài dùng để in ra số dòng. Gồm 10 dòng. Do đó vòng lặp sẽ là:

1.	for (i = 1; i <= 10; i++)

Vòng lặp trong in ra giá trị từng cột trên mỗi dòng. Gồm 10 cột cho mỗi dòng:

1.	for (j = 1; j <= 10; j++)

Mỗi cột có giá trị bằng i * j.

Bước 2: Viết mã sử dụng vòng lặp for lồng nhau

1.	let sout;
2.	sout = "<table border='1' width='300' cellspacing='0' cellpadding='3'>"
3.	for (let i = 1; i <= 10; i++) {
4.	  sout = sout + "<tr>";
5.	  for (let j = 1; j <= 10; j++) {
6.	    sout = sout + "<td>" + i * j + "</td>";
7.	  }
8.	  sout = sout + "</tr>";
9.	}
10.	sout = sout + "</table>";
11.	document.write(sout);

Bước 3: Thực thi chương trình, quan sát kết quả.

Bước 4: Có thể thử nghiệm thay đổi mã trên với vòng lặp while lồng nhau

1.	let sout, i, j;
2.	sout = "<table border='1' width='300' cellspacing='0' cellpadding='3'>";
3.	i = j = 1;
4.	while (i <= 10) {
5.	  sout = sout + "<tr>";
6.	  while (j <= 10) {
7.	    sout = sout + "<td>" + i * j + "</td>";
8.	    j++;
9.	  }
10.	  sout = sout + "</tr>";
11.	  j = 1;
12.	  i++;
13.	}
14.	sout = sout + "</table>";
15.	document.write(sout);

Bước 5: Thực thi chương trình, quan sát kết quả.\

Xem tiếp>> Chuong 4 Bai tap

Có thể bạn quan tâm>> Cam nang lap trinh can ban danh cho nguoi moi bat dau


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

One thought on “Chương 4 – Câu lệnh lặp (Tiếp*)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *