Tổ chức được mã nguồn dưới dạng các đơn vị để dễ quản lí và có thể tái sử dụng được

10. Bài kiểm tra

Câu 1: Đâu là định nghĩa đúng về một hàm trong JavaScript?

 1. function.FunctionName()
  1. function = FunctionName()
  1. new FunctionName()
  1. function FunctionName()

Câu 2: Gọi hàm có tên là myFunction() như thế nào?

 1. myFunction();
  1. call myFunction();
  1. myFunction;
  1. exe myFunction();

Câu 3: Đâu là những mô tả đúng về hàm được khai báo dưới đây:

    function add(a, b) {
      return a + b;
    }
 1. Hàm thiếu kiểu dữ liệu trả về
  1. Hàm có 2 tham số
  1. Hàm trả về số nguyên là tổng của hai tham số truyền vào
  1. Hàm có tên là add

Câu 4: Cho hàm func1 như sau:

   function func1(a) {
      if (a == 2)
        return 2;
      return a * func1(a - 1);
    }

Hãy phân tích và xác định giá trị trả về khi gọi hàm func1 với tham số truyền vào là 5.

 1. 2
  1. 120
  1. 24
  1. 5

Câu 5: Một hàm trong JavaScript bắt buộc phải có lệnh return để trả về kết quả?

 1. Đúng
  1. Sai

Câu 6: Hãy phân tích và chỉ ra kết quả thực thi đoạn mã sau:

    function swap(a, b) {
      var temp = a;
      a = b;
      b = temp;
    }
    var a = 5;
    var b = 10;
    swap(a, b);
    document.write("a = " + a + ", b = " + b);
 1. a = 5, b = 5
  1. a = 5, b = 10
  1. a = 10, b = 10
  1. a = 10, b = 5

Câu 7: Xác định kết quả của biến sum sau khi đoạn mã sau được thực thi:

function add(a, b) {
      return a + b;
    }
    var sum = add("4", "3");
 1. 43
  1. 7
  1. Xảy ra lỗi
  1. not defined

Câu 8: Mô tả nào không đúng về hàm sau:

function add(a, b) {
      return a + b;
    }
 1. hàm không có dữ liệu trả về
  1. hàm sai cú pháp
  1. chỉ nhận vào tham số dạng số
  1. hàm có 2 tham số

Câu 9: Gán kết quả của hàm có tên là myFunction, truyền cho hàm tham số là 2 cho biến result trong Javascript ta sử dụng cú pháp nào?

 1. result = exe myFunction(2);
  1. result(2) = myFunction();
  1. result(2) = myFunction;
  1. result = myFunction(2);

Câu 10: Để gọi hàm myFunction có 2 tham số, ta sử dụng cú pháp nào?

 1. myFunction[a, b];
  1. exe myFunction(a, b);
  1. myFunction(a, b);
  1. myFunction(a; b);

Đáp án: Câu 1: d, Câu 2: a , Câu 3: a, b, d, Câu 4: b, Câu 5: b, Câu 6: b, Câu 7: a, Câu 8: a, b, c, Câu 9: d, Câu 10: c.

11. Tổng kết

 • Hàm là một khối bao gồm nhiều dòng lệnh nhằm thực thi một tác vụ nhất định
 • Hàm giúp tái sử dụng mã nguồn
 • Tên, danh sách tham số và giá trị trả về của hàm là các yếu tố cần cân nhắc khi định nghĩa một hàm
 • Đặt tên hàm thể hiện rõ ý là một thao tác rất quan trọng để đảm bảo mã sạch
 • Tham số là các biến hình thức, đối số là các giá trị được truyền vào khi gọi hàm.
 • Câu lệnh return được sử dụng để trả về giá trị của một hàm.
 • Phạm vi của biến là các vị trí trong chương trình mà một biến có thể được sử dụng.