Nếu bạn chưa cài đặt môi trường để bắt đầu làm việc với PHP, xin quay lại với bài viết Hướng dẫn cài đặt XAMP.

Bạn đã sẵn sàng! Nào xin mời bạn mở chương trình “XAMPP Control Panel” và khởi động dịch vụ Apache bằng cách bấm nút “Start”:

Trước hết bạn cần tạo một thư mục chứa mã nguồn PHP trong thư mục htdocs của XAMPP (đây là thư mục mặc định chứa các trang web chạy trên dịch vụ của XAMPP). Giả sử ta đặt tên thư mục đó là myweb:

Giờ là lúc chúng ta sẽ viết những mã nguồn đầu tiên bằng PHP, công cụ viết mã của bạn có thể chỉ đơn giản là Notepadd++, hoặc cao cấp hơn như  Adobe Dreamweaver, PHP Expert Editor, v.v…

Tạo tệp tin hello.php trong thư mục htdocs/myweb mà chúng ta đã tạo ở trên và viết những dòng code sau:

[sourcecode language=”php”]
<?php
echo "<h1>Hello world</h1>";
echo "<h3>Đây là trang PHP đầu tay của tôi.</h3>";
$today = date("d/m/Y");
echo "<h3>Hôm nay là: " . $today . "</h3>";
?>
[/sourcecode]

Chạy thử trang hello.php trên trình duyệt bạn sẽ có kết quả như sau:

Phân tích một chút nhé:

  1. Thẻ “<?php” và “?>”  đánh dấu việc mở và đóng một đoạn code PHP, ngoài vùng đánh dấu này bạn có thể viết các mã HTMLCSSJS tùy theo mục đích của mình.
  2. echo là lệnh cho phép bạn viết một chuỗi thông tin ra trang web của mình.
  3. $today là cú pháp để bạn khai báo một biến trong PHP.
  4. date() một hàm có sẵn trong PHP,  hàm này trả về thông tin thời gian theo định dạng mà bạn mong muốn.

Bạn muốn tiếp tục khám phá PHP, hãy thử với các hướng dẫn trên các website sau xem sao:

  1. http://www.php.net/manual/en/index.php
  2. http://w3schools.com/php/default.asp

Chúng ta tạm dừng ở đây, hẹn các bạn ở bài viết sau nếu bạn vẫn còn hứng thú với PHP.

Bài viết liên quan:

[/sourcecode]